תנאים

 

מידע חשוב:לקמעונאים, לסיטונאים ולצדדים שלישיים אחרים יש דרישות והגבלות ברקוד שונות. איננו מבטיחים שהברקודים שלנו יעמדו בדרישות קבלת הברקוד של צד שלישי כלשהן, למרות שרשמנו את ההגבלות והדרישות השונות שאנו מודעים להן (אנא ראהקבלת ברקודעמוד). אתם האחראים הבלעדיים לאשר שהברקודים שלנו עומדים בדרישות הברקוד של כל צד שלישי לפני ביצוע הזמנה אצלנו. על ידי שימוש באתר האינטרנט שלנו אתם מסכימים לתנאים ולהגבלות שלהלן.

1.הגדרות

1.1 "המוכר" פירושו ברקוד ישראל.

1.2 "הקונה" פירושו כל אדם המקבל הצעת מחיר עבור סחורות או שירותים מהמוכר או שהזמנת הסחורה או השירותים שלו התקבלה על ידי המוכר.

1.3 "טובין" פירושו כל טובין שהמוכר אמור לספק לקונה.

1.4 "שירותים" פירושם כל שירות שהמוכר אמור לספק לקונה.

1.5 "תנאים" ו/או "תנאים" פירושם התנאים וההגבלות המפורטים כאן וכל תנאי מיוחד או נוסף שהוסכם בכתב על ידי המוכר.

1.6 "כתיבה" כולל בדואר או בדואר אלקטרוני.

1.7 "אתר" או "אתר" פירושו אתר אינטרנט זה.

2.תנאים

2.1 תנאים אלה חלים על כל החוזים למכירת סחורה על ידי המוכר לקונה ויראו כמחליפים ואינם כוללים את כל התנאים וההגבלות האחרים לרבות כל מה שהקונה עשוי לבקש ליישם במסגרת כל הזמנת רכש, אישור ההזמנה, או מסמך דומה.

2.2 שום שינוי או תוספת לתנאים והגבלות אלה לא יהיו בתוקף אלא אם כן הוסכם בכתב על ידי פקיד מורשה כדין של המוכר.

2.3 אף עובד או סוכן של המוכר אינו מורשה להשמיע מצגים כלשהם הנוגעים לטובין מטעם המוכר, אלא אם מצגים אלה אושרו בכתב על ידי המוכר ואין להסתמך על מצגים שנמסרו ללא אישורו בכתב של המוכר בקשר לכל חוֹזֶה.

2.4 עד משלוח הסחורה על ידי המוכר לקונה או הסכמה בכתב של הקונה לכל הצעת מחיר של המוכר לאספקת סחורה או שירותים (מה שיתרחש לראשונה) לא יקום חוזה מכירת טובין או שירותים.

2.5 המוכר יהיה רשאי לתקן ללא כל אחריות מצד המוכר וללא הודעה מוקדמת על כל טעות או השמטה בכל ספרות מכירה, מחירון, קבלת הצעה, הצעת מחיר, חשבונית או מסמך אחר שהונפק על ידי המוכר.

2.6 כאשר הקונה יקבל את מסירת הסחורה או יקבל בכתב הצעת מחיר לאספקת סחורה או שירותים, ייחשב קבלה כזו כקבלת תנאים אלה.

2.7 בשימוש באתר הקונה מאשר כי קרא, הבין וקיבל את התנאים הללו ומסכים להיות מחויב להם.

2.8 אם את/ה משתמש באתר זה מטעם חברה, עמותה, שותפות או ישות אחרת כזו ("ישות"), הקונה מתחייב/ת כי הוא/היא מורשה להסכים לתנאים וההגבלות הללו ולבצע כל רכישה של מוצרים מטעם החברה יֵשׁוּת.

3.קבלת הזמנה

3.1 הפרסום של כל סחורה או שירות באתר זה אינו מהווה הצעה למכירה. קבלת אישור הזמנה שלך (אלקטרונית, פקס או טופס אחר) אינה מהווה את הסכמתנו להזמנה שלך או מאשרת את הצעתנו למכור. המוכר שומר לעצמו את הזכות לקבל או לדחות את הזמנתך מכל סיבה שהיא.

4.מחירים

4.1 המוכר עושה כל מאמץ על מנת שכל המוצרים המוצעים באתר שלנו יהיו במלאי ובמחיר הנקוב. מידע התמחור והזמינות המוצג באתר שלנו הוא המידע העדכני ביותר שיש לנו, אך למרבה הצער, טעויות מתרחשות, ומידע זה אינו מהווה ערובה למחיר או לזמינות.

4.2 אם מוצר שהזמנת אינו זמין למשלוח, אנו נעשה כמיטב יכולתנו ליידע אותך. מועדי האספקה ​​הצפויים תלויים בגורמים רבים שאינם בשליטתנו ונתונים לשינויים.

4.3 המחיר עבור הסחורה או השירות יהיה זה המופיע במחירון העדכני של המוכר, אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב על ידי המוכר.

5.תַשְׁלוּם

5.1 המוכר מוכן לשקול בקשות לחשבונות אשראי מלקוחות עסקיים בכפוף לאסמכתאות מאושרות.

5.2 חשבון ללא אשראי קונים חייבים לשלם את מלוא החשבונית לפני משלוח הסחורה.

5.3 התשלום יכול להתבצע במזומן, צ'ק, אשראי או העברה בנקאית.

5.4 קונים בעלי חשבונות אשראי חייבים לשלם את מלוא התשלום בתנאי האשראי שסוכמו אשר לא יעברו יותר מ-30 יום מתאריך החשבונית אלא אם כן הוסכם אחרת בכתב על ידי המוכר.

5.5 אם חשבונית כלשהי תאחר לתשלום, תשולם ריבית בשיעור של 2% לחודש מיום התשלום לפי החשבונית ועד למועד התשלום. ריבית כזו תצמח הן לפני ואחרי כל פסק דין.

6.מְסִירָה

6.1 המוכר ינקוט בכל הצעדים הסבירים כדי לעמוד בכל מועד אספקה ​​משוער, אך הזמן לא יהיה חיוני. המוכר לא יישא באחריות להפסדים כלשהם כתוצאה או אחרת הנובעים במישרין או בעקיפין מכל אי עמידה במועד המשוער המוערך. המוכר שומר לעצמו את הזכות לבצע מסירה לפני מועד האספקה ​​הנקוב במתן הודעה סבירה לקונה.

6.2 אופן המשלוח של כל הסחורה יהיה לפי שיקול דעתו המוחלט של המוכר.

6.3 אספקת הסחורה תתבצע בדרך כלל באמצעות דואר אלקטרוני. חלק מהפריטים נשלחים אוטומטית בדוא"ל תוך דקות ספורות מרגע ההזמנה, פריטים אחרים ייווצרו באופן ידני וישלחו אליך בדוא"ל, בדרך כלל תוך 48 שעות, בהתאם ליום ולשעה שבה ההזמנה שלך בוצעה.

7.בעלות וסיכון

7.1 עם מסירת הסחורה לקונה או עם שמירת הסחורה בחצרי המוכר לבקשת הקונה הסיכון בטובין יעבור מיד לקונה.

7.2 הבעלות על הסחורה תישאר נתונה למוכר עד ששולמה החשבונית עבור הסחורה במלואה.

7.3 הקונה יחזיק בטובין כסוכן הנאמנות של המוכר ושומרו עד למועד שבו הבעלות על הטובין תעבור לקונה וישמור את הטובין כראוי מאוחסן ומוגן ומבוטח ומזוהה כרכושו של המוכר.

7.4 בעוד שמחיר הרכישה עבור כל סחורה שנמסרה לקונה יישאר באיחור לתשלום, כולו או חלקו, אך מבלי לפגוע בכל זכויות אחרות שלו, המוכר רשאי לשחזר ו/או למכור מחדש את הסחורה או כל אחד מהם ורשאי להיכנס ב- המתחם של הקונה על ידי משרתיו או סוכניו כדי לשחזר את הסחורה ויהיה רשאי לגבות מהקונה כל עלויות שייגרמו בקשר לשחזור כאמור.

7.5 עד שהתשלום עבור סחורה כלשהי יתבצע במלואו, הקונה לא ישעבד, יגבה בדרך בטחון או בכל דרך אחרת לשעבד את הסחורה שנותרה בבעלות המוכר.

8.אחריות

8.1 כל צד מתחייב כי יש לו את הזכות ואת מלוא הכוח והסמכות להיכנס להסכם זה.

8.2 המוכר מתחייב כי יעבור לרוכש בעלות טובה על המוצרים. זוהי האחריות היחידה המורחבת על המוצרים והקונה מסכים במפורש שהוא לוקח/ת את המוצרים "כמות שהם" והמוכר אינו נותן שום אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת.

8.3 אחריות המוכר לא תיכנס לתוקף אלא אם שולמה החשבונית עבור הטובין עד למועד הפירעון.

8.4 למעט כפי שצוין בתנאים אלה, כל האחריות, התנאים או התנאים האחרים המשתמעים מהחוק, מהחוק המקובל או בכל דרך אחרת אינם נכללים בהיקף המותר בחוק.

8.5 כל תיאור אינו מבטא או מרמז על אחריות לכך שהמוצרים ניתנים לסחר או מתאימים למטרה מסוימת.

8.6 המוכר לא יישא באחריות לכל בעיות של אי התאמה של שימוש או שיישא באחריות כלפי הקונה בשל כל מצג או כל אחריות משתמעת, תנאי או תנאי אחר או כל חובה של המשפט המקובל לכל אובדן או נזק ישיר או עקיף מיוחד או תוצאתי. הוצאות או תביעות אחרות לפיצוי באשר הן, בין אם נגרמו מרשלנות של המוכר, עובדיו או סוכניו ובין אם אחרת, הנובעות או בקשר עם אספקת הסחורה או השימוש בהם או מכירתם מחדש על ידי הקונה מכל סוג שהוא.

8.7 המוכר אינו מתחייב שמוצרי הברקוד שלו יתקבלו על ידי קמעונאי כלשהו. המוכר לא יישא באחריות לכל בעיות אי קבלה או שימוש או באחריות כלפי הקונה בשל כל חוסר יכולת או סיבה אחרת לכך שמוצרי הברקוד של המוכר לא יתקבלו על ידי קמעונאי, סיטונאי או גורם אחר. הקונה מאשר כי לפני רכישת סחורה או שירותים מהמוכר, באחריות הקונה לקבוע האם לקמעונאים שבכוונתו לספק יש דרישות או הגבלות ספציפיות לברקוד והאם הסחורה והשירותים של המוכר יתאימו למטרה זו. המוכר לא יישא באחריות לכל אובדן או פציעה הנובעים מכל שימוש במספרי ברקוד UPC או EAN ו/או ברקודים על ידי הקונה או צדדים אחרים.

8.8 המוכר אינו נותן כל אחריות אחרת, מפורשת או משתמעת ביחס למוצרים, לאיכותם, לכשירותם או לסחירותם לכל שימוש או מטרה ספציפית. כל אחריות לסחורה חלה רק על הקונה ולא על כל צד שלישי, ולא מתקבלת אחריות או נזק תוצאתי בגין כל שימוש בסחורה, רשלנות, שימוש לרעה או שינוי.

8.9 הקונה מסכים במפורש שהמוכר לא יישא באחריות לכל נזק מיוחד, מקרי, תוצאתי, עקיף או אחר דומה (ללא קשר לשאלה אם נזקים אלו צפויים מראש) הנובעים מהפרת אחריות, הפרת חוזה, רשלנות, אחריות קפדנית. , או כל סוג אחר של אחריות אזרחית הקשורה להסכם זה או לשימוש במוצרי המוכרים. המוכר אינו נותן אחריות לגבי סחירות או התאמה לכל מטרה מסוימת של המוצרים.

8.10 המוכר לא יהיה אחראי בשום מקרה להפסד עקיף או תוצאתי כגון (אך לא רק) אובדן רווח, אובדן שוק או תוצאות של עיכוב או סטייה ככל שייגרמו.

8.11 תאריך תחילת כל האחריות הוא תאריך המסירה לקונה מהמוכר.

8.12 כל אחריות לנזקים תוצאתיים ונלווים מתנערת במפורש.

8.13 אחריות המוכר בכל מקרה מוגבלת, ולא תעלה על מחיר הרכישה ששולם עבור הסחורה או השירות שנמכרו המעוררים אחריות כאמור. התשלום של המוכר בסכום זה יהיה הסעד הסופי והבלעדי במיצוי או אי-זמינותו של כל סעד אחר המפורט כאן, ולא יתפרש או ייטען על ידי הלקוח כמי שכשל במטרה המהותית שלו.

8.14 המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים או הזמינים באתר עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות דפוס. שינויים מתווספים מעת לעת למידע כאן. המוכר רשאי לבצע שיפורים ו/או שינויים באתר בכל עת.

8.15 המוכר אינו מציג מצגים לגבי ההתאמה, המהימנות, הזמינות, העיתוי והדיוק של המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר לכל מטרה במידה המרבית המותרת על פי החוק החל. כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הקשורה כאמור מסופקים "כמות שהם" ללא אחריות או תנאי מכל סוג שהוא. המוכר מתנער מכל האחריות והתנאים בנוגע למידע זה, לתוכנה, למוצרים, לשירותים ולגרפיקה קשורה, לרבות כל אחריות משתמעת או תנאי סחירות, התאמה למטרה מסוימת, כותרת ואי-הפרה.

8.16 במידה המקסימלית המותרת על פי החוק החל, בשום מקרה המוכר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק שהוא, לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן שימוש, נתונים או רווחים. , הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש או ביצועיו של האתר, עם העיכוב או חוסר היכולת להשתמש באתר או בשירותים הקשורים אליו, מתן או אי מתן שירותים, או עבור כל מידע, תוכנה, מוצרים, שירותים , וגרפיקה קשורה, שהושגה דרך האתר או הנובעת בדרך אחרת מהשימוש באתר.

8.17 המוכר מספק מספרי ברקוד,מדבקות/תוויות, תמונות ופריטים ושירותים אחרים בתום לב. הקונה יבדוק אותם ביסודיות לפני הדפסתם על כל מוצר או שימוש בהם בכל מצב. באחריות הקונה לוודא שהפריטים או השירותים הללו נכונים ומתאימים למטרה שלהם. המוכר אינו מקבל אחריות על פריטים או שירותים שגויים.

9.כוח עליון

9.1 המוכר לא יהיה אחראי לכל עיכוב באספקה, או אי אספקה ​​של מוצרים כלשהם אם עיכוב או כשל כאמור נובע מסיבות שאינן בשליטתו הסבירה, לרבות אך לא רק, מעשי אלוהים, מלחמה, טרור, סכסוכי עבודה, עיכוב או כשל של ספקים או של תחבורה, או פעולות ממשלתיות.

10.ביטול חוזה/החזרת סחורה/החלפת סחורה פגומה

10.1 אין לבטל חוזה לאחר קבלתו על ידי המוכר ואין להחזיר סחורה אלא לפי שיקול דעתו המוחלט של המוכר.

10.2 המוכר אינו מספק החזרות או החזרים. לאחר עיבוד הזמנה, מספרי הברקוד מוקצים מיד לקונה והם הופכים לרכושו. למוכר אין דרך לבטל הזמנה או להחזיר את הברקודים למאגר המידע שלו. למוכר גם אין דרך לקבוע אם הקונה השתמש או לא השתמש באף אחד מהמספרים שהוא/היא עשוי לנסות להחזיר.

11.שינוי תנאים.

11.1 הסכמת המוכר לכל הזמנה כפופה להסכמת הקונה לכל התנאים וההגבלות המפורטים בתקנון זה, והסכמת הקונה לתנאים והגבלות אלו תהא בחזקת מאישור הקונה לכל התנאים או חלקם. הסחורה או השירותים שהוזמנו. שום תוספת או שינוי של תנאים והגבלות לא יחייבו את המוכר אלא אם כן הסכים המוכר בכתב. אם הזמנת רכש או התכתבות אחרת מכילה תנאים והגבלות בניגוד לתנאים וההגבלות הכלולים בתקנון זה, הסכמת המוכר לכל הזמנה לא תתפרש כהסכמה לכל תנאים והגבלות נוספים או מגוונים, וגם לא תהווה תנאי. ויתור או שינוי על ידי המוכר של כל אחד מהתנאים וההגבלות הכלולים כאן.

11.2 המוכר שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את התנאים שלפיהם המוצרים והשירותים שלנו מוצעים. הגרסה העדכנית ביותר של התנאים תחליף את כל הגרסאות הקודמות.

12.הודעות

12.1 כל הודעה שיידרש להינתן על ידי הקונה למוכר תישלח בכתב למוכר במשרדו הרשום או במקום עסקיו הראשי ותמסר באופן אישי או תישלח בדואר רשום ראשון לכתובת הדואר בדף צור קשר באתר זה. אם אין כתובת דואר בדף זה, ייתכן שההודעה תימסר לכתובת הדואר האלקטרוני בדף זה.

13.חוקים שלטון

13.1 כל המחלוקות הנובעות מחוזה זה או בקשר עם חוזה זה ייקבעו ויחולו על פי חוקי ישראל. על אף האמור לעיל, כל פעולה משפטית מצד הלקוח בגין כל עסקה חייבת להיחלץ תוך שלושה חודשים מיום שנוצרה עילת התביעה.

14. בר הפרדה

14.1 אם חלק כלשהו מהתנאים וההגבלות הללו יימצא פסול או בלתי ניתן לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, המונח הפסול או הבלתי ניתן לאכיפה יוגדר מחדש, או יינתן תנאי חדש שניתן לאכיפה, כך שכוונת המוכר והקונה היא הסכמה להוראות התנאים וההגבלות הללו תהיה אכיפה במלוא ההיקף של החוקים החלים.

14.2 אם הוראה כלשהי בהסכם זה אינה חוקית לחלוטין או חלקית או בלתי ניתנת לאכיפה, שאר הוראות ההסכם לא יושפעו מחוסר תוקף או אי-אכיפה כאמור.

15. קניין רוחני

15.1 מכתבים, הצעות מחיר והצעות עשויים להכיל מידע קנייני וסודי השייך למוכר. זה כולל אך לא מוגבל לכל תוכן, קניין רוחני, שיטה טכנית וטקסט המשולבים במסמך. אין להשתמש בו, לחשוף או לשכפל אותו, כולו או חלקו, לכל מטרה אחרת מלבד להערכת מסמך זה, ללא הסכמה מראש ובכתב של המוכר. הכותרת במסמך זה וכל המידע הכלול בו נשארים בכל עת בידי המוכר.

15.2 אנא עיין במידע שלנוכתב ויתור באימיילבנוגע לתקשורת בכתב הנמסרת בדוא"ל.

16. אין הטבת צד שלישי

16.1 ההוראות המצוינות לעיל הן לטובת הצדדים הבלעדית ואינן מעניקות זכויות, הטבות או תביעות לכל אדם או ישות, לא לצד זה.

17.דיוק

17.1 כל המידע הכלול באתר זה מבוסס על מידע עדכני, ובעוד המוכר משתדל לוודא שהחומר נכון, לא ניתן להבטיח דיוק והמוכר אינו נותן אחריות או מצג באשר לדיוק שלו.

18.תיקונים באתר

18.1 כל המידע הכלול באתר זה מבוסס על מידע עדכני. המוכר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים באתר זה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. בכניסה לאתר זה, אתה מאשר בזאת ומסכים לשינויים אלה.

19.מדיניות הפרטיות

19.1 המוכר לא ימכור, ישאיל או יחשוף מידע אישי על לקוחות לכל צד שלישי שאינו מעורב בתהליך אספקת הסחורה והשירותים הנדרשים לקונה.

19.2 לתשלום באמצעות כרטיס אשראי – נתוני הכרטיס מוצפנים באמצעות טכנולוגיית SSL ומעובדים ישירות על ידי eWAY, שהוא מעבד תשלומים תואם PCI DSS. לא מאוחסנים נתוני כרטיס באתר. הכל מוצפן ומאוחסן בתוך השרתים המאובטחים של eWAY.

20.ההסכם כולו

20.1 זה מהווה את כל ההסכם בין הקונה למוכר. ביצוע הזמנה לרכישה ייחשב כהסכמה לתנאים אלה על ידי הקונה. תנאים והגבלות אלה מחליפים כל הצעות, הצעות, דיונים, התכתבויות או הודעות קודמות בנוגע לעסקה זו. ניתן לשנות אותם רק על ידי הסכם עוקב בכתב שאושר על ידי המוכר.