כתב ויתור באימייל

1. דוא"ל זה מכיל מידע סודי הקנייני של רשת הברקודים הבינלאומית וחברות קשורות (להלן "IBN").
דוא"ל זה עשוי להיות כפוף לחסיון משפטי, ואין לשכפל, להשתמש ו/או להפיץ חלק ממנו בשום פורמט ללא הסכמתה של IBN מראש ובכתב.

2. על אף האמור לעיל-

א) המידע בדוא"ל זה מיועד למטרות מידע בלבד. הוא עשוי להכיל את נקודות המבט וההבנות האישיות של המחבר שאינן בהכרח שוות לאלו של IBN;

ב) למרות שננקטים כל הצעדים הסבירים כדי להבטיח את הדיוק, השלמות והסודיות של הנתונים או המידע המועברים בדוא"ל, IBN אינה מקבלת כל אחריות או אחריות כלשהי לכל תביעה, אובדן או נזק (מכל טבע) הנובעים מ-

i) אי נכונות או חוסר שלמות של תקשורת דוא"ל כזו;

ii) השחיתות הדיגיטלית של תקשורת דוא"ל כזו;

iii) הסתמכות של כל אדם על תקשורת דוא"ל כזו לכל מטרה;

iv) כישלון של תקשורת דואר אלקטרוני כזו להגיע ליעד המיועד;

3. עוד יצוין כי –

א) אף עובד או עמית של IBN אינו מורשה לערוך כל הסכם מחייב בשם IBN עם צד שלישי כלשהו באמצעות דואר אלקטרוני מבלי שעובד או עמית כאמור יהיו מורשים לעשות זאת כדין;

ב) תקשורת אימייל IBN מיועדת אך ורק לנמען/ים. נמעני דוא"ל לא מכוונים אינם רשאים לקרוא, להנפיק, להפיץ או להעתיק הודעות כאלה או קבצים מצורפים כלשהם. שימוש בלתי מורשה כזה אסור ויכול להיות בלתי חוקי.

ג) אם אתה מקבל הודעת דוא"ל IBN בטעות, אנא הודע לשולח מיד בדוא"ל או בכל מדיה אחרת ולאחר מכן מחק את ההודעה המקורית והקבצים המצורפים.